RECEP AYINDA OKUNMASI GEREKEN İSTİĞFAR EN AZ 4 KERE OKUNACAK ÖLMEDEN MUTLAKA OKUYUN

“Nuh, İbrahim, Musa, İsa ibni Meryem ve Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in sevapları kadar sevap ihsan eder.”

Abdüh Muhammed Baba (Rahimehullah) “el-Mecmu’atü’l-mübareke” isimli eserinde:

****************

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahi hamdeyyüvafinniame ve eşhedü en la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü

şehedetem müberraetem mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne seyyidena muhammedennebiyyene

abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem

ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem.

Anlamı:

“Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah-u Te’ala’ya hamd-ü senalar olsun. Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allah-u Te’ala’dan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Peygamberimiz, Efendimiz Muhammed O’nun kuludur, Rasulüdür,Arab’ın ve Acem’in Efendisidir. Allah-u Te’ala ona ve ümmetlerin ne üstünü olan aline, eshabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin.”

****************

dedikten sonra şöyle devam etmiştir:İşte bu, Abdullah ibni’s-Sultan (Radıyallahu Anh)ın istiğfarıdır ki bu, her şeyden koruma ve emniyettir. Abdullah ibni’s-Sultan bu istiğfarı Receb ayının her gecesinde okurdu. Bu kişi içki, zina, fisk-u fücûr, namaz ve oruca gevşeklik ile tanınmış biriydi.

Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) zamanında bulunan bu kişi öldüğü zaman onu yıkayacak, cenaze namazını kılacak ve ardı sıra gidecek kimse bulamadı. Cibril (Aleyhisselam) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in yanına gelerek: “Ey Muhammed! Rabbin sana selam söylüyor, seni tahiyye ve ikram ile seçkin kılıyor ve: ‘Kalk Abdullah ibni’s-Sultan’ın cenazesine yürü, onu yıka, kefenle ve namazını kıl’ buyuruyor’ dedi.

Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ayaklarının parmakları üzerinde yürüyerek onun cenazesine katıldı, lahdine indi ve tebessüm buyurdu, sahabe-i kiram (Radıyallahu Anhum) bu duruma şaşırdı.

Cenazesinden döndüklerinde Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e, parmaklarının uçları üzere yürümesinin sebebini sordukları zaman: “Ben meleklerin toplandıklarını gördüm, onların çokluğundan dolayı, parmak uçlarımdan başka yerin üzerine basacağım bir mekan kalmadı” buyurdu.O zaman tebessümünün hikmetini sorduklarında: “Cennetten bir avlunun onun kabrine geldiğini, onun ardında da bin huri bulunduğunu gördüm ki, her bir hurinin elinde Havz-ı Kevser’den doldurulmuş bir kadeh olup, her biri: ‘Ben kalkacağım ve onu içireceğim’ diyordu. İşte bunun için tebessüm ettim” buyurdu.

Sonra Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Kalkalım, onun evine gidelim de, hal-i hayatında ne amel ettiğini eşine soralım” buyurdu. Evin kapısına vardıklarında onu kilitli buldular. Kapıyı çaldıklarında kadın: “Fısk ve fücûr ehlinin kapısını çalan da kimmiş?” deyince eshab: “Ya Ümme’l-hayr! Gönderilenlerin Efendisi ve peygamberlerin sonuncusu için kapıyı aç” dediler. O da kapıyı açtı. Onlar ona eşinin halini ve hayatında yaptıklarını sorduklarında kadın: “Ya Rasulellah! Ben ondan ancak çirkin işler, içki içmeler ve fisk-u fücûr gördüm. Lakin Receb ayı geldiğinde kalkar, şu duayı okurdu. Çok okuduğu için onu ondan ezberledim” dedi.

Bunun üzerine Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ali (Radiyallahu Anh)a: “Bu istiğfarı yaz” buyurdu. Böylece kadın söylüyor, Ali (Radıyallahu Anh)da yazıyordu. Yazmayı bitirince Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

 

“Bu istiğfarı okuyan ve evine yahut eşyasının içine koyan kimseye, 

Allah-u Te’ala bin sıddık sevabı, 

seksen bin melek sevabı, 

seksen bin şehit sevabı, 

seksen bin hac sevabı, 

seksen bin mescit imarı sevabı, 

boycu cehennemden azat olunmuş seksen bin kişinin sevabı, 

Havz-ı Kevser’den içen seksen bin kişinin sevabı, 

abidlerden seksen bin abid sevabı, 

yedi kat gök ehlinin sevabı, 

yedi kat yer ehlinin sevabı, 

sekiz cennet kapısından girenlerin sevabı, Arş’ın ve Kürsi’nin taşıyıcılarının sevabı, Levh’in ve Kalem’in görevlilerinin sevabı, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ibni Meryem ve Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in sevapları kadar sevap ihsan eder.


Bu istiğfarı ömründe bir kere dahi okuyanı da, cehennem ehlinden olsalar bile anne-babasını da Allah-u Te’ala bağışlar. Gecesinde ve gündüzünde bunu okuyan, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in civarında olur.

Bu istiğfarı okuyana Allah-u Te’ala seksen bin kasr (köşk) bina eder. Her bir hucrede seksen bin serîr, her bir serîrin üzerinde de hûr-i ‘înden seksen bin hûri bulunur. Onlardan her birinin başı ucunda da dünya ve içindekileri gölgeleyecek kadar büyük bir ağaç olur.

İşte bu mükafatlar bu istiğfarı ömründe dört kere okuyanlar içindir. Şüphesiz Allah-u Te’ala o kişiye Mekke, Medine ve Beyt-i Makdis’te ibadet edenlerin sevabını verir. Bunu okuduğu gece ya da gündüz vefat edecek olursa Allah-u Te’ala seksen bin meleğe onun cenazesine katılmalarını ve kendisi için istiğfarda bulunmalarını emreder. Allah-u Teala o kişiye Münker ve Nekir sualini (kabirdeki sorulara cevap vermeyi) âsân eder. Allah-u Te’ala kabrinde ona cennete doğru bir kapı açar. Kıyamet günü kabrinden kalktığında yüzü aydan daha parlak olur. O zaman mahşer ehli: ‘Bu gönderilmiş bir nebi (peygamber) midir, yoksa mukarreb (yakın kılınmış) bir melek midir?’ der de: ‘Hayır! Adem oğullarıdan rastgele bir kuldur ki Allah-u Te’ala ona bu duanın bereketiyle değer vermiştir’ denilir.

Sonra ona bineceği bir Burak getirilir de böylece o, cennetin kapısına doğru yürür ve hesapsız olarak oraya girer.

Bu istiğfarı okuyana yılan, akrep, yırtıcı hayvan ve eziyet veren bir şey yaklaşamaz.

Kendisi ânî ölümden kurtulur, zalimlerin, hilekârların, kıskançların, büyücülerin, fasık ve facirlerin şerrinden kurtulur.

Allah-u Te’ala ona rahmet nazarıyla tecelli eder ve o, cinlerden, ifritlerden, şeytanlardan ve bütün eziyet verenlerden selamet bulur” buyurdu.

 

Bu kıssadan, “İnsan ne günah yapsa da ve salih amel işlemese de, sadece bu istiğfarla kurtulur” gibi bir mana çıkartılmamalıdır. Ancak Receb ayı gibi haram ayların ve bazı özel istiğfarların ne kadar faziletli olduğu anlaşılmalıdır ki bu sayede Allah-u Te’ala en günahkar kulunu bile son nefesinde makbul tevbeler nasip edebilir.

Kaynak: İstiğfar Risalesi, Sayfa: 281,282,288,289,290,291,292,293

Müellif: Ahmet Mahmut Ünlü Abdüh Muhammed Baba(Rahimehullah)’El-Mecmu’atü’l-mübareke’isimli eserinden

Abdüh Muhammed Baba el-Mecmuatü-l mübareke,fi’s-semavati'l me'sura ve'l-e'mali'i-mebrura,sayfa:11-17)

RECEB AYI ORUÇ, NAMAZ VE İBADETLERİ
Her kim haram aydan Perşembe, Cuma, cumartesi olmak üzere üçgün oruçlu olursa kendisine tuttuğu her gün için iki sene başka rivayete göre yediyüz yada dokuzyüz sene ibadet sevabı yazılır.
Receb ayından bir gün oruç tutup, bir gece dahi ibadette bulunan herhangi bir Müslümana mutlaka Allahu Teala bir senenin tüm günlerini oruç, tüm gecelerini ihya sevabı yazar. 
Receb istiğfar, şaban namaz, ramazan ise Kur’an ayıdır.
Receb ayının ilk gününü, ortasındaki günü ve son gününü oruçlu geçirmek tamamını tutmuş gibi sevaptır.
RECEB AYININ İLK GECE VE GÜNDÜZ İBADETLERİ
Receb ayının ilk gecesini ibadetle geçiren sabaha bağışlanmış olarak çıkar.
***Kalplerin öldüğü günde recebin ilk gecesini ihya edenin kalbi ölmez. Allahu Teala onun üzerine başının tepesinden hayırları yağdırır, anasının kendisini doğurduğu gibi günahlardan çıkar ve günahkarlardan cehennemi hak etmiş yetmişbin kişiye şefaatçi kılınır.***
Recebin ilk gününün orucu üç senenin günahlarına, ikinci günü iki senenin günahlarına, üçüncü günü bir senenin günahlarına kefarettir. Sonraki her gün bir aylık bağışlamadır.
Recebi ilk gününü oruçlu geçiren kimseden cehennem gökle yer arası kadar uzaklaşır.
NAMAZI: her kim ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra; 1 fatiha, 1 ihlas ile 20 rekat namaz kılar ve 2 rekatta selam verirse onun sevabı Allahu Teala onu, canı,malı,ailesi şekilde sıratı şimşek gibi geçer.
RECEB AYININ İLK PERŞEMBESİ
Recebin ilk perşembesini oruçla geçireni cennete sokmak Allahu Teala üzerine bir hak olur.
Her kim ilk perşembesini oruçla geçirir, sonra Cuma gecesi olan o gece akşamla yatsı arası 12 rekat kılar, her rekatta 1 fatiha, 3 Kadir süresi, 12 kerede ihlas süresi ( her rekatta bu sürelerin hepsi okunacak) okuyup 2 rekatta bir selam verip namazı bitince
Oturduğu yerde 70 kere “Allahümme salli ala muhammedinnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sellim 
Sonra secdeye kapanır 70 kere “ Sübbühun guddusün rabbül melaiketi verruh
Secdeden başını kaldırıp oturduğu yerde 70 kere “ Rabbiğfir verham vetecavez amma ta’lemü feinneke entel azizül a’zam”
Sonra tekrar secdeye kapanıp 70 kere birinci secdede söylediğini okursa bittiğinde Allahu Teala’dan muradını isterse dileği muhakkak yerine getirilir. denizlerin köpükleri, kum taneleri, dağların ağırlığı, yağmurların damlaları, ve ağaçların yaprakları kadar fazla olsa da onun bütün günahlarını mağfiret eder. Bu kişi hane halkından 700 kişi hakkında kıyamet günü şefaatçi kılınır.
Recebin ilk Cuma gecesinin namazından gafil olmayın. O gecede namaz kılana Allahu Teala ve melekleri gelecek seneye kadar salatta bulunurlar. Allahu Teala kime salatta bulunursa o kişi dünyadan ancak imanla çıkar.
RECEB AYININ İLK CUMASI ( REGAİB GECESİ )
Receb ayının ilk cumasından gafil olmayın. O gecenin üçte biri geçince göklerde ve yerde bir melek bile kalmayıp hepsi Kâbe ve civarında toplanırlar. O anda Allah onlara bir tecelli ile “ ey meleklerim! Benden dilediğinizi isteyin.” Der. Onlarda “senden dilediğimiz receb orucunu tutanları bağışlamandır” derler. Allahu Teala” mutlaka bunu yaptım” der.
Recebin ilk cuması öğle ile ikindi arası 4 rekat namaz vardır. Her rekatta 1 fatiha, 7 ayetel kürsi, 5 felak, 5 nas, 5 ihlas okunur. Selam verince 
“ La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azimil kebiril müteali.” Zikri okunur. Sonunda “estağfirullahe ve etübü ileyhi” diye 10 kere tevbe edilir.
RECEB AYININ 13.14.15. GÜNÜNÜN ORUÇLARI
Receb ayının onüçüncü gününün orucu 3bin sene, ondördüncü gününün orucu 10bin, onbeşinci gününün orucu 13bin seneye denktir.
RECEB AYININ 15. GECESİ
Her kim recebin yarı günü namusunu koruyarak ve malından tasadduk da bulunarak, oruçlu ve zikir üzere geçirirse onun için cennetten başka bir karşılık yoktur.
Her kim recebin yarı gecesinde (15. gecesi) 14 rekat namaz kılar, her rekatta 1 fatiha, 20 ihlas, 3 felak, 3 nas sürelerini okur; namaz bitince 10 kere salat, 30’ar kerede “Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah” derse Allahu Teala ona sevaplarını yazmak, Firdevs Cennetinde kendisi için ağaçlar dikmek üzere bin melek yollar. O geceye kadar yaptığı bütün günahları siler, bir dahaki seneye kadar günah yazmaz, her okuduğu harfe karşılık cennette ona köşk bina eder, her rekata karşılık cennette ona şehir verir .
RECEB AYININ 27. GECESİ
Recebte öyle bir gün var ki o günü oruçlu geçirip, gecesini, ibadetle kaim olan kişi zamandan yüz seneyi oruç, yüz seneyi de kıyamla (gece ibadeti) geçirmiş gibi olur ki; o gün recebin bitmesine 3 gün kaladır. 
Her kim recebin 27.günü oruç tutup o gün sadaka verirse Allahu Teala orucuna karşılık kişiye bin hasene, ikibin köle azadı yazar.
Her kim 27.gecesi 12 rekat namaz kılar her rekatta 1 fatiha ve1 tane Kur’an’dan bir süre okur her iki rekatta bir selam verir namazı o şekilde kılıp sonra 100 kere
“Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber” diyip 100 istiğfar, 100 defa salat okursa bu kişi herhangi istediği bir duada bulunursa sabaha da oruca niyet ederse bir günah için dua etmemişse bütün duaları kabul olur.
Her kim 27. gecesi 2 rekat namaz kılıp her rekatta 1 fatiha, 20 ihlas okur, namazdan sonra 10 selavat getirirse kalblerin öldüğü günde onun kalbini diri tutar.
HER 10 GÜNDE 1 KERE KILINAN NAMAZ
Bir imanlı kişi 1 ile 10’u , 10 ile 20 arasında,20 ile 30 arasında 10’ar rekat olmak üzere ve her rekatta 1 fatiha 3 ihlas 3 kafirun sürelerini okursa mutlaka günahları silinir, ayın tamamını oruç tutmuş gibi olur, gelecek seneye kadar devamlı namaz kılanlardan sayılmış olur. Kendisi için her gün Bedir şehidlerinden bir şehid ameli yükseltilir.
RECEB ŞERİF DUA,ZİKİR VE NAFİLE İBADETER
Üç aylar girince recebden başlayarak ramazan sonuna kadar şu dua okunmalıdır.
“ Allahümme barik lena fi recebe ve şa’bane ve belliğna ramazan”
Her 10 gününün zikirleri: 100 kere
1 ile 10 arası : Subhanel hayyil gayyum—10la 20 arası : Subhanallahil ehadis samed
20 ile 30 arası : Subhanallahi-r raufi
*--Recep ayında sabah akşam her gün 70kere istiğfarda bulunmak gerekir.
“ Allahümmeğfirli verhamni ve tüb aleyye” istiğfarını çekmelidir.
*--Her kim recep ayında 1 kere bile ihlas süresin okursa elli senelik günahı silinir.
*--Bu ayda özellikle 27. günü sadaka vermelidir. Bin hasene ve ikibin köle azadı sevabı verilir.
*--Her kim receb ayının başında, ortasında ve sonunda GUSL alırsa anasından doğduğu gündeki gibi günahlarından çıkar.
*--Bu ayda dili muhafaza etmeli dedikodu – gıybet etmeli, sılahi rahim yapmalı, hasta ziyareti yamalı, yedirip içirmeli, fakir giydirmeli, yetime ikram etmeli ve Kur’an hatmi yapmalıdır.

RECEP AYINDA TUTULAN 1 GÜN ORUÇ VE 1 GECE İBADET BİLE "KABİR AZABINA" ENGELDİR.HADİ TOPRAK ALTINDA RAHAT UYUMAK İÇİN 1 GECEMİZİ 1 GÜNDÜZÜMÜZÜ AYIRALIM.AŞAĞIYI OKUYUN

Sevban’dan (ra) rivayet edildiğine göre; bir kere Resulullah (asm) bir takım kabirlerin yanından geçerken ağlamağa başlayıp:
-“Ey Sevban! Bu kabirlerde yatanlar! Şüphesiz azap çekiyorlar. Onlardan azabı dindirmesi için Allah-ü Teala’ya yalvardım. Ey Sevban! Eğer bu kişiler, Recep ayından bir gün oruç tutsaydılar ve bir gece olsun
ibadette bulunsaydılar, bu azaba düşmezlerdi” buyurunca, ben:
“Ey Allah’ın Resulü! Bir günün orucu ve gecenin ibadeti bile kabir azabını engeller mi?” diye sordum. Bunun üzerine buyurdular ki (asm):
“Evet! Canım kudret elinde olan Zat’a yemin ederim ki, Recep’ten bir gün oruç tutup bir gece dahi ibadette bulunan herhangi bir Müslüman kadın ve erkeğe mutlaka Allahü Teala, bir senenin tüm günlerini oruç, tüm gecelerini ihya sevabı yazar.” (Nüzhetül Mecâlis)

Her kim, Recep’ten bir geceyi ihya eder, gününü de oruçlu geçirirse, Allah-ü Teala ona cennet meyvelerinden yedirir, cennetin yeşil ipeklerinden giydirir ve cennetin halis olan içeceğinden içirir. Ancak üç şey yapan müstesna:
Bir şahıs öldüren, “Allah aşkına yardım edin” diye gece veya gündüzleyin Allah-ü Teala adıyla yardım isteyeni işitip de ona yardım etmeyen, (Müslüman) kardeşi kendisine bir sıkıntısını şikayet ettiği halde (maddi gücü varken) ondan (sıkıntıyı) gidermeyen.” (Deylemi)

10 GÜNDE 1 KILINAN ÖZEL RECEP AYI NAMAZI
RECEP AYINDA MÜNAFIKLA MÜMİNİ AYIRAN NAMAZ (BUNU CEBRAİL A.S. SÖYLÜYOR BU NAMAZA DİKKAT EDİN HERKES KI-LA-MI-YOR)
RECEP AYINDA KILINACAK NAMAZ; PAYLAŞALIM HAYRA VESİLE OLALIM
PAYLAŞALIM HAYRA VESİLE OLALIM

Receb’in; 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10’ar rek’at Hâcet namazı vardır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda fark vardır. Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması efdaldir.

Bu namaz, MÜ'MİN İLE MÜNAFIĞI ayırır. Bu 30 rek’at namazı kılanlar, HİDAYETE ererler. Münâfıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rek’at namaz Rasûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) berberi, Selmân-ı Pâk (r.a.) Hazretleri tarafından rivâyet edilmiştir.

KILINIŞ ŞEKLİ : Hâcet namazına şu niyetle başlanır:
“Yâ Rabbî, beni, teşrifleriyle dünyâyı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerîf hürmetine, feyz-i ilâhine, afv-ı ilâhine, rızâ-i ilâhine nâil eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle. Rızâ-i şerîfin için, Allâhü Ekber.”

Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı şerif, 3 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn okuyup, 2 rek’atte bir selâm verilir. Böylece 10 rek’at tamamlanır.
2X5 YANİ

` İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa :

“Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr”

okunup duâ edilir.

` İkinci on gün içinde, yani Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rek’atten sonra, 11 defa

“İlâhen vâhıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen dâimen ebedâ”

okunup duâ edilir.

` Üçüncü on gün içinde, yani Receb’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rek’atten sonra da 11 kere

“Allâhümme lâ mânia limâ a’tayte, velâ mu’tiye limâ mena’te, velâ raadde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-kerîmi’l-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâb”

okuyup duâ edilir.

Not; Namazlar ikiser rekat olarak kilinir.
Recebin ilk 10 gunu 10 rekat, ikinci 10 gunu 10 rekat ve son 10 gunu 10 rekat olarak kilinir.
RECEB-İ ŞERİF RİSALESİ

(HADİSİ ŞERİFİN ORJİNALİ:
Selman (Radiyallahu Anh) dan rivayete gore, receb hilali belirdiginde, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona soyle buyurdu. Ey Selman! Herhangi bir imanli kadin veya erkek bu ayda (receb ayinda) otuz rekat kilar; her rekatta, bir Fatiha, üçer kere de ihlas ve Kafirun Surelerini okursa, mutlaka Allah-u Te'ala ondan gunahlarını siler, ayin tamamini oruc tutmus gibi kendisine ecir verir, gelecek seneye kadar (devamli) namaz kilanlardan (sayilmis) olur.
Kendisi icin her gun Bedir sehitlerinden bir sehit ameli yukseltilir. Her gunun orucuna mukabil onun icin, bir senelik ibadet yazilir. Onun icin bin derece yukseltilir.
Eger ayın tumunu tutup bu namazida kilarsa ,Allah-u Te'ala onu atesten kurtarir, cenneti kendisine vacip kilar ve Allah-u Te'ala nin (manevi) civarında (makbullerden) olur.
CIBRIL BANA BUNU BILDIRDI VE YA MUHAMMED! Bu (namaz) SIZINLE, MUSRIK VE MUNAFIKLAR ARASINDA BIR ALAMETTIR, CUNKI MUNAFIKLAR BUNU KILAMAZLAR. dedi.

Bunun uzerine Selman (Radiyallahu Anh) , bu namazi nasil ve nezaman kilacağinı sorunca, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi vesellem) soyle buyurdu
Ey Selman! Ayin basinda on rekat kilip; her rekatta bir Fatiha, uc kerede ihlas ve Kafirun Surelerini okursun. ( Son) selamini verince, ellerini kaldirip; Allah'tan baska hicbir ilah yoktur. O tektir, hicbir ortagi yoktur. Mulk O'na aittir, hamd O'na mahsustur, diriltir ve oldurur, kendisi ise daima diridir, hic olmez. Butun Hayirlar, O'nun (Kudret) elindedir. O, herseye hakkiyla gucu yetendir. Ey Allah'im Senin verdigine hicbir engel yoktur, engellediginide verecek biri yoktur.Zenginlik sahibine, serveti sana karsı yaramaz dersin Sonra ellerini yuzune sur.

Ayin ortasindada on rekat kılıp ; her rekatta bir Fatiha , uc kere de ihlas ve Kafirun Surelerini okursun. Son selami verince , ellerini kaldirip; Allah tan baska hicbir ilah yoktur. O, tektir, hicbir ortagi yoktur. Mulk O'na aittir, hamd O'na mahsustur. Diriltir ve oldurur. Kendisi ise daima diridir, hic olmez. Butun hayırlar O'nun (Kudret) elindedir. O' herseye hakkiyla gucu yetendir. O' Vahid,Ehad,Samed, bir ve tek ilahtir, es ve cocuk edinmemistir' de sonrasinda ellerinle yuzunun ustunu meshet.

Ayin Sonunda da on rekat kilip; her rekatta ,bir Fatiha, uc kere de ihlas ve Kafirun Surelerini okursun. (Son) selami verince,ellerini kaldirip; Allah'tan baska hicbir ilah yoktur. O,tektir, hicbir ortagi yoktur. Mulk O'na aittir, hamd O'na mahsustur. Diriltir ve oldurur. Kendisi ise daima diridir,hic olmez. Butun hayirlar O'nun (kudret) elindedir. O,herseye hakkiyla gucu yetendir. Allah-u Te'ala, Efendimiz Muhammed (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) e ve temiz Ehl-i Beyt'ine salat etsin. O cok yuce ve pek buyuk Allah-u Te'ala nin yardimi olmadan (hicbir seye) guc ve kuvvet yoktur' de ve dilegini iste, duan kabul edilir.
Allah-u Te'ala seninle cehennem arasina her birinin mesafesi gokle yer arasi kadar genis olan yetmis hendek koyar ve her rekata mukabil sana bir milyon rekat yazar, ayrica sana atesten berat ve sirattan gecis izni verir.
Selman (Radiyallahu Anh) soyle anlattı; Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu hadisi bitirince, duydugun bukadar mukafattan dolayi Allah-u Te'ala ya sukur icin ,aglayarak secdeye kapandim
kaynak; Abdulkadir-i Geylani el-Gunye, 1/329-330, Safuri,Nuzhetu'l-mecalis, 1/141)

RECEP AYININ 15.GECESİ NAMAZI 

SEVABI ÇOK BÜYÜK VE NAMAZ BASİT.BU GECE KILINMASI GEREKİYOR
BU NAMAZI 2X7=14 ŞEKLİNDE KILACAKSINIZ

Receb-i Şerif’in 15. gecesi namazı 
Resulullah (asm) buyurdu ki: 
“Her kim Recep’in 15. Gecesinde 14 rekât namaz kılar; her rekâtında bir “Fatiha”, yirmi “İhlâs”, üç kere “Felak” üç kere “Nas” surelerini okur, namazını bitirince on kere salâvat getirir, 30 kerede: 30'ar kerede "Subhan'Allah, Elhamdülillah, Allahu ekber, La ilahe illAllah" derse
Allah-ü Teâlâ ona sevaplarını yazmak, Firdevs cennetinde kendisi için ağaçlar dikmek üzere 1000 melek yollar, o geceye kadar yapılan bütün günahlarını siler, bir dahaki seneye kadar üzerine hiçbir günah yazmaz. 
Bu namazda okuduğu her harfe karşılık, 700 sevap yazar. Her rükû ve secdesine karşılık cennette ona yeşil zebercetten köşk bina eder. Her rekata karşılık, cennette ona kırmızı yakuttan on şehir verir. Bir melek gelip, elini omuzları arasına koyarak “Muhakkak geçmiş günahların bağışlandı, ameline yeniden başla.”der.” (kaynak Müslim)

Mirac Kandili RECEP AYININ 27.GECESİ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

“Recep ayının 27. günü (Miraç Kandilinin ertesi günü) oruç tutan kimseye Allah Teala 60 ay veya 5 yıl oruç tutmuş sevabı verir.”
Geylani el-Gunye,1/332, Nüzhetü'l mecâlis,1/141
Selman-ı Farisi (R.A) den rivayete göre Hz. Peygamber (S.A.V) Efendimiz:
“Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb’in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur” buyurdu.
Beyhaki, Şuabu’l-Îman: Sıyam: No: 3811; 3/373

Enes b. Malik (R.A.)den rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz:
“Receb ayında bir gece vardır ki, Receb'in 27. Gecesidir. O gece ibadet, taat ve iyilik eden kimseye yüz senelik ibadet-taat sevabı verilir. Her kim o gece, herbir rekâtında fatiha ve bir sûre okumak, iki rekâtta bir selâm vermek ve selâmdan sonra da: Yüz kerre “Sübhanellahi ve'l-hamdülillâhi vela ilahe illALLAHü vellahü ekber”, yüz kerre “estağfirullah”, yüz kerre de Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimize salât ü selâm yani es-salâtü ve's-selâmü aleyke ya Resûlellah okumak üzere oniki rekât namaz kılarsa, sonra da dünyasına ve ahiretine ait kendi işleri için dua ederse, o gün de oruçlu olursa, ALLAH Teâlâ, bütün dualarını kabul buyurur. Ancak bir günahı isterse o müstesna, buyurmuştur.
Beyhaki, Şuabu’l-Îman: Sıyam: No:3812; 3/374

Mirac Gecesi nafile olarak 12 rekât “Hacet namaz’ı” kılınır. Her rekâtta Fatiha’dan sonra 10 kere İhlâs Suresi okunur. 2 rekâtta bir selam verildikten sonra
4 Fatiha suresi,
100 kere “Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illlalahu vallahu ekber ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”
100 kere de istiğfar çekilir
100 kere de salâvat getirilir. Bundan sonra, dünya ve ahirete ait istekler Allah’tan istenir.
Bu namazda İhlâslar 100 adet okunursa veya bu namaz 100 rekât olarak kılınırsa; bunu yerine getiren mümin Huzur-i İlahiye namaz borçlusu olarak çıkmaz (diye haber verilmiştir.)

Recebin 13. günün orucu 3.000 sene oruç gibidir. Recebin 14. günün orucu 10.000 sene oruç gibidir. Recebin 15. günün orucu 13.000 sene oruç gibidir.” Kaynak : (İmam-ı Suyuti, El-Le’ali) Günlerin bana en sevgilisi,recebin yarı günüdür. Her kim recebin ortasında, oruç, namaz ve sadakayla bana takarrub ve ibadette bulunursa, benden ne istere mutlaka ona veririm, benden af isterse mutlaka ona bağışlarım. -Ey Adem! Recebin yarı günü her kim,namusunu koruyarak ve malından tasaddukta bulunarak,oruçlu ve zikir üzere bulunursa,onun için cennetten baka bir karşılık yoktur." (Allame Safuri,Nüzhetü'l mecalis.1/140) Recep ayının 13, 14 ve 15. gününü oruçla geçiren kişi, büyük faziletlere erişir “Recepin 13. günün orucu 3.000 sene oruç gibidir. Recepin 14. günün orucu 10.000 sene oruç gibidir. Recepin 15. günün orucu 13.000 sene oruç gibidir.” (Suyuti, El-Le’ali)